ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะ

วันที่ 12 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
           เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถขยะหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารโครงเหล็ก หลังคามุงด้วยเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม. พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 481,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ 360,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2554-19 กันยายน 2554 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
         กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2554-16 กันยายน 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี