ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วันที่ 12 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
            เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 500 เมตร ยาว 575.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,875.00 ตารางเมตร โดยทำการรื้อ บด อัด พื้นทางเดิม ลงลูกรังชั้นรองพื้นทางพร้อมเกลี่ยบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 1,494,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณตั้งไว้ 1,214,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)
          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4) ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก)
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น//นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี