ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE

วันที่ 16 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 

                         จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อยา  DABIGATRAN  ETEXILATE  ๑๑๐  MG.  CAPSULE  จำนวน  ๑๙,๒๐๐  แคปซูล

                       กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่    ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป

                       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  เว็บไซต์  www.rajburi.org  ,  www.ratchaburi.go.th ,  www.pgrocurment.go.th  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี