ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่

วันที่ 12 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ สายบ้านนางกลม ชมพูพันธ์ ระยะทางยาว 44.00 เมตร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมฝาเหล็ก (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และวันที่ 22 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล อำเภอเมืองราชบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
          กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล อำเภอเมืองราชบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370415 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี