ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งมะเซอย่อ

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,923,600 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา ชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน ผ่านทางธนาคารในระหว่าง วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์  www.dwr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3222-7554 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี