ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดังนี้

1.จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

2.น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม

3.เครื่องสูบน้ำเป็นแรงเหวี่ยงหนีศูนย์

4.ปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ อัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อนาที ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถ สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน 800 รอบต่อนาที

5.ระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ/ชุดหัวฉีดน้ำ

6.เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

กำหนดราคากลางเป็นเงิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 300 บาท กองคลัง งานพัสดุฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2559 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3231-3354 ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี