ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE ๕๐๐ MG. TABLET

วันที่ 29 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 74 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  CAPECITABINE  ๕๐๐  MG.  TABLET  จำนวน  ๙,๖๐๐  เม็ด 

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.org  ,  www.ratchaburi.go.th  ,  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙   ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี