ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET

วันที่ 29 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 

จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE  ๖๐  MG.  SR  TABLET จำนวน  ๙๖,๐๐๐  เม็ด

                กำหนดยื่นซองสอบราคาได้วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์ กุล่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ถึงวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.rajburi.org  ,  www.ratchaburi.go.th  ,  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙   ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี