ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา NICARDEPINE ๑๐ MG./ ๑๐ ML.

วันที่ 29 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

                 จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  NICARDEPINE  ๑๐  MG./  ๑๐  ML.  จำนวน  ๖,๐๐๐  AMP. 

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.org  ,  www.ratchaburi.go.th  ,  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙   ในวันและเวลาราชการ 

                


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี