ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา ZOLEDRONIC ACID ๕ MG./ ๑๐๐ ML.

วันที่ 29 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

               จังหวัดราชบุรี  จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  ZOLEDRONIC  ACID   ๕   MG./  ๑๐๐   ML.  จำนวน  ๗๒  VIAL

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.org  ,  www.ratchaburi.go.th  ,  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙   ในวันและเวลาราชการ  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี