ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยขจี ตำบลบ่อกรุ,หนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 

กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค  7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยขจี  ตำบลบ่อกรุ,หนองกระทุ่ม  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสโครงการ  สพ.  13-4-325  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  4,658,900.-  บาท  (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  5  เม.ย.  2559  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคา  ชุดละ  500.-  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วนได้ทางระบบ  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงิน  ผ่านทางธนาคารในระหว่าง วันที่  23  มีนาคม 2559  ถึงวันที่  30  มีนาคม 2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคาดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์   www.dwr.go.th  หรือ  www.gprocuremnt.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3222-7554  ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี