ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL ๖.๒๕ MG.TABLET จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด

วันที่ 30 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 128 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  CARVEDILOL  ๖.๒๕  MG.TABLET จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด           

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๕  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและ  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburiwww.ratchaburi.go.thwww.gprocurent.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี