ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 13 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การคอมพิวเตอร์ ตามรายการดังนี้ -คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง
             กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2554 ในวัน ,เวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
            กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 29 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 โทรสารหมายเลข 032-211766 ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.bph.Moph.go.thและwww.gprocurement.go.th///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี