ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 542 คน)
 

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  7,000  ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้

รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์  ขนาดความ จำนวน ๑  คัน  จุไม่น้อยกว่า  7,000  ลิตร

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก  ห้องประชุม  ชั้น  ๔)  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  ๘,๐๐๐  บาท  ได้ที่  สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  WWW.prasatsith.go.thWWW.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๑๓๒-๒๔๘๐๔๓  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี