ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง Mobile Plant - ขนาด ๒๐๐ ลบ.ม/ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 92 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓ (กปภ.ข.๓)  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง  Mobile  Plant  -  ขนาด  ๒๐๐  ลบ.ม/ชม.   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๘,๓๐๐,๐๐๐.-  บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น.  ถึง  ๑๑.๐๐  น.  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.........เวลา............น.  เป็นต้นไป

            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  น  ถึง ๑๑.๐๐  น.  ณ  งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐  น.  และกำหนดเสนอราคาในวันที่    ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา  ชุดละ  ๔๒,๘๐๐.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ได้ที่งานการเงิน  กองบัญชีและการเงิน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา ๑๕.๐๐  น.  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ.ข.๓  จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่  กปภ.๓  ยกเลิกโครงการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th  หรือ   www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒-๒๐๐-๗๗๙

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี