ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 

สำนักงานอัยการสูงสุด  โดยสำนักงานอัยการภาค  ๗  มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี  พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ราคากลางของงานก่อสร้าง  ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๘๑,๑๓๙,๐๐๐.๐๐  บาท (แปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกาถึง  ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ณ  สำนักงานอัยการภาค  ๗  ชั้น  ๔  เลขที่  ๔๘/๑  ถนนสมบูรณ์กุล  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐  สำนักงานอัยการภาค  ๗  จะแจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๖.๐๐ นาฬิกา  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอนรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาทราบแล้ว  และเข้าเสนอราคา  ณ  ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  ๑๐.๐๐  นาฬิกา  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคาชุดละ  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  ได้ที่  สำนักอำนวยการ  สำนักงานอัยการภาค  ๗  ชั้น  ๔  เลขที่  ๔๘/๑  ถนนสมบูรณ์กุล  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๐๐๐  E-mail:  regionago.go.th  ระหว่างวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  นาฬิกา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www. regionago.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๗๒๓๒-๗๑๒๖  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี