ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN ๓๐๐ IU ๙๖๐ VIAL

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อยา  HUMAN  ANTIRABIES  IMMUNOGLOBULIN  ๓๐๐  IU  ๙๖๐  VIAL 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๐  มี.ค.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  เม.ย.  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรีและกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๐๒  พ.ค.  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐   น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๓๐  มี.ค.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๘  เม.ย.  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.rajburi.orgwww.ratchaburi.go.th  ,  www. gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐  ๓๒๓๒  ๗๙๑๙  ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี