ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถุงพลาสติก จำนวน ๖ รายการ

วันที่ 4 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทถุงพลาสติก  จำนวน  ๖  รายการ  สำหรับจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งนำไปใช้ในด้านบริการตามสำนักงานและหอผู้ป่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาลราชบุรี ตามรายการดังนี้

๑.    ถุงพลาสติก สีดำ ขนาด ๒๗x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.   ถุงพลาสติก สีดำ ขนาด ๒๐x๒๒ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๓.   ถุงพลาสติก สีแดง ขนาด ๒๐x๓๐ นิ้ว (รูปหัวกะโหลกไขว้) จำนวน ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.   ถุงพลาสติก สีแดง ขนาด ๒๐x๒๒ นิ้ว (รูปหัวกะโหลกไขว้ จำนวน ๓,๕๐๐ กิโลกรัม

๕.   ถุงพลาสติกหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด ๑๒x๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๓,๐๐๐ ห่อ

๖.    ถุงพลาสติกหูหิ้ว สีขาวขุ่น ขนาด ๙x๑๘ นิ้ว จำนวน ๒,๐๐๐ ห่อ 

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา  ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ระหว่างวันที่  ๓๐  มี.ค.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒  -   ๗๑๙๖๐๐  ต่อ  ๑๗๓๗  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี