ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าพิมพ์ รพ. ราชบุรี)

วันที่ 5 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  (ผ้าพิมพ์  รพ.ราชบุรีสำหรับใช้ในหอผู้ป่วยและกลุ่มงานต่างๆภายในโรงพยาบาลราชบุรี  จำนวน  ๕  รายการ ตามรายการดังนี้

๑.ผ้าดิบสีเขียว หน้ากว้าง 45 นิ้ว พิมพ์ รพ.ราชบุรี จำนวน 10,000 หลา

๒.ผ้าโทเรสีฟ้า หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว พิมพ์ดอกลีลาวดี รพ.ราชบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ หลา

๓.ผ้าโทเรสีขาว หน้ากว้าง ๔๕ นิ้ว พิมพ์ดอกลีลาวดี รพ.ราชบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ หลา

๔.ผ้าโทเรสีฟ้า หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว พิมพ์ รพ.ราชบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ หลา

๕.ผ้าโทเรสีขาว หน้ากว้าง ๖๐ นิ้ว พิมพ์ รพ.ราชบุรี จำนวน ๕,๐๐๐ หลา

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุม  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานพัสดุ  โรงพยาบาลราชบุรี  ระหว่างวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  หรือสบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒  -  ๗๑๙๖๐๐  ต่อ  ๑๗๓๗  ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี