ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคางานจ้างตัดเย็บชุดเครื่องนอนผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง

วันที่ 5 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตัดเย็บชุดเครื่องนอนผู้ป่วย  จำนวน  ๑  งาน  ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ราคากลาง  (ราคาอ้างอิง  )  ของงานจ้างตัดเย็บชุดเครื่องนอนผู้ป่วย  ในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  ๑,๐๖๓,๕๐๐.๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๐  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  งานพัสดุ  อาคารพัสดุ  โรงพยาบาลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุม  ๖  โรงพยาบาลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ในวันที่  ๒๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่งานพัสดุ  อาคารพัสดุ  โรงพยาบาลบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี    ระหว่างวันที่  ๓๑  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐  ๓๒๒๒  ๒๗๔๔  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.bph. Moph.go.th

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี