ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

วันที่ 5 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 

จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ผ้าก๊อส  จำนวน  ๘  รายการ

แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  ของโรงพยาบาลโพธาราม

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑   เมษายน  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๘ เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐  น.  -๑๖.๓๐  น. ในวันราชการ ณ  งานพัสดุ  ฝ่ายการเงินและพัสดุชั้น๙  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  กำหนดทดลองใช้ผ้าก็อส  จำนวน  ๘  รายการ  ในวันที่  ๑๙  เมษายน    ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๙  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลโพธาราม  ในวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  งานพัสดุ  ฝ่ายการเงินและพัสดุ  ชั้น  ๙  อาคารเฉลิมพระ

เกียรติ  โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่  ๑  เมษายน  ถึง  วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย  ๐  -  ๓๒๓๕   -  ๕๓๐๐  -  ๙  ต่อ  ๖๔๐  หรือทางเว็บไซต์  ของรมบัญชีกลาง  และ  www.photharamhosp.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี