ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑

วันที่ 5 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่มีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่  หมู่ที่  ๑  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท(ห้าแสนหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ห้วยไผ่  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๙   ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่  ๐๘.๓๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่  เฉพาะวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่  เฉพาะวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล  เอกสารสอบราคาจำหน่ายชุดละ  ๕๐๐  บาท  ในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถาม ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒  -  ๒๐๖๕๓๓  -   ๔  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี