ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๘ รายการ ครั้งที่ ๓

วันที่ 7 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 190 คน)
 

            จังหวัดราชบุรีโดย  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี  (ส.ป.ก.ราชบุรีมีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด  จำนวน  ๘  รายการ  โดยวิธีขายทอดตลาด  ดังรายการต่อไปนี้

                กลุ่มที่ ๑  จำนวน  ๑  รายการ  ราคาขั้นต่ำ  ๓๐,๐๐๐  บาท

                ๑.รถยนต์บรรทุกระบะสองตอน ท้ายบรรทุก พร้อมหลังคาดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อมิตซูบิซิ  แบบ  L๒๐๐  ไซโคลน  สีขาว  เครื่องยนต์ดีเซล  มีเครื่องปรับอากาศหมายเลขเครื่อง  ๔D๕๖T-AI  ๘๐๓๑  หมายเลขตัวถัง  K๑๔XDL –  ๘๘๐๒๓  หมายเลขทะเบียน  กค  ๗๒๑

                กลุ่มที่  ๒  จำนวน  ๘  รายการ  ราคาขั้นต่ำ  ๔๕๐  บาท

                ๑.เก้าอี้เจ้าหน้าที่ระดับ  ๑-๒  หมายเลข ส.ป.ก.  ๗๑๑๐-๐๐๕ –๐๒๐๒  จำนวน  ๑  ตัว

                ๒.โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้  หมายเลข ส.ป.ก.  ๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๘-๐๖๕/๓๘  จำนวน  ๒  ตัว  (โต๊ะ  ๑  ตัว  เก้าอี้  ๑  ตัว)

                ๓.พัดลม  หมายเลข  ส.ป.ก.๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๕๖๐/๓๘  จำนวน  ๑  ตัว 

                ๔.เครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียวยี่ห้อ  GARMIN  รุ่น  GPS  MAP  ๘๐๖๗๑๖๕  หมายเลข  ส.ป.ก  ๖๖๗๕-๐๐๙-๐๐๐๔-๔๗/๐๑๖๐  จำนวน  ๑  ตัว

๕.เครื่องพิมพ์ HP  LaserJet P๑๑๐๒  หทายเลข ส.ป.ก.รบ.๑๓๐๐๔/ซ๕๓/๐๐๐๖

๖.เก้าอี้สำนักงาน  หมายเลข ส.ป.ก.รบ  ๔๐๐๗/ว๕๑/๐๐๐๗

๗.เก้าอี้สำนักงาน  หมายเลข ส.ป.ก.รบ  ๔๐๐๗/ว๕๑/๐๐๐๙

          ผู้สนใจจะเสนอราคาพัสดุขายทอดตลาดดังกล่าว  ให้ติดต่อสอบถามและขอรับเงื่อนไขรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส.ป.ก.ราชบุรี  เลขที่  ๔๑  ถนนอำเภอ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙  จนถึงวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  และกำหนดขายพัสดุในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙  โดยลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  -  ๑๐.๐๐  น.  และขายพัสดุเวลา  ๑๐.๓๐  น.  ในวันเดียวกัน  ณ  ส.ป.ก.ราชบุรี 

               

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี