ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน ๓ รายการ ครั้งที่ ๓

วันที่ 7 เม.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล  จำนวน  ๓  รายการ  ครั้งที่  ๓   ตามรายการดังนี้

๑.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  บาร์  จำนวน  ๑  เครื่อง  ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๓๐,๐๐๐  บาท

๒.เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบก้ามปู  จำนวน  ๓  เครื่อง  ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๑๐,๐๐๐  บาท

๓.สว่านไฟฟ้าแบบมือขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๘  มม.  จำนวน  ๒  เครื่อง  ราคากลางต่อหน่วยไม่รวมภาษีฯ  ๑๐,๐๐๐  บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ที่  งานพัสดุฯ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐  -๑๕.๐๐  น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ณ  ห้อง  E-Auction  การประปาส่วนภูมิภาคเขต  ๓  ในวันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๑๐๗.-  บาท  (ค่าเอกสาร  ๑๐๐  +  ภาษี  ๗ ได้ที่  งานการเงิน  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๑๐  ระหว่างวันที่  ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้จัดซื้อได้ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น.  เฉพาะวันสุดท้ายให้ซื้อได้ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๔.๓๐  น.หรือสบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (๐๓๒๒๐๐๗๘๑  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี