ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

วันที่ 26 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 

             นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและจากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอในการนำไปใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กและการใช้ที่ไม่ถูกวิธีอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้ ดังนั้น  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดการแสดงฉลากของสินค้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ในประกาศนี้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้า หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับฆ่ายุงซึ่งใช้แบตเตอรี่มีตะแกรงขดลวดและมีด้ามจับ ให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลาก ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย  1.ข้อแนะนำการใช้งาน อย่างน้อยต้องระบุว่า ควรทำความสะอาดด้วยแปรงแห้งและห้ามล้างด้วยน้ำ 2.คำเตือน อย่างน้อยต้องระบุว่า ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก ขณะชาร์จแบตเตอรี่ต้องวางให้ห่างจากสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายและห้ามใช้ใกล้วัตถุไวไฟ ทั้งนี้ ข้อความที่เป็นคำเตือนต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร ด้วยตัวอักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์ โดยแสดงไว้ในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ใช้เห็นได้ง่ายและอ่านได้ชัดเจน ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี