ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก

วันที่ 26 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
 

            นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปรากฏว่าในปัจจุบันได้มีการใช้สารตะกั่วเป็นส่วนผสมของสี ซึ่งสารตะกั่วเป็นโลหะหนักที่สามารถสะสมอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้เป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะทารกและเด็ก ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยกำหนดการแสดงฉลากของสินค้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้านั้น คณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ สี หมายความว่า สีที่ใช้สำหรับทาภายนอกหรือภายในของบ้านหรืออาคาร ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย 1.ต้องแสดงปริมาณสารตะกั่วที่ผสมอยู่ในสี โดยระบุหน่วยเป็น ส่วนในล้านส่วน (พีพีเอ็ม) 2.หากปริมาณสารตะกั่วมากกว่า 100 ส่วนในล้านส่วน(พีพีเอ็ม) ต้องมีการระบุคำเตือนว่า สารตะกั่วอาจเป็นอันตรายต่อสมองและเม็ดเลือดแดง ห้ามใช้ทาบ้านหรืออาคาร ข้อความที่เป็นรายละเอียดในคำเตือนข้อ 1และข้อ 2 ต้องใช้ตัวอักษรหนาสีแดง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร บนพื้นสีขาว โดยแสดงไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี