ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)

วันที่ 27 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) ก่อสร้าง ณ พื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,853,000 บาท (สามสิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนคลัง ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้นำหนังสื่อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาซื้อเอกสารประกวดราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) มาแสดงในวันซื้อเอกสารประกวดราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jor7@coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-0910-3 ต่อ 503 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี