ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมตำรวจชุมชน-ประตูคลองบางป่า (บางป่าซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมตำรวจชุมชน-ประตูน้ำคลองบางป่า (บางป่าซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,128 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการของกองทุนฯ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 795,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดดังนี้

-ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยื่นซอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (เว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2559)

-สำหรับในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,600 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bang-pa.com และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-6048-50 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี