ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย โดยเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วัน 4 คืน  เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 396 คน ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อยของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดยื่นซองประกวดราคาซึ่งได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าถึงคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามประกาศนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ณ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 อาคารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต 7 เลขที่ 9/8 ม.4 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-541269, 034-541937 ในวันและเวลาราชการ 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี