ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณบ้านนางบวช ม.2 ปลายท่อประปาถึงหมู่ที่ 6 บ้านดอนสันชัย และหมู่ที่ 8 บ้านท่าวังลาน ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณบ้านนางบวช ม.2 ปลายท่อประปาถึงหมู่ที่ 6 บ้านดอนสันชัย และหมู่ที่ 8 บ้านท่าวังลาน ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,380,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200779 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี