ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง

วันที่ 8 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 

             มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 1,971,540 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานก่อสร้างในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พร้อมกันที่สถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ในราคาชุดละ 500 บาท (เงินห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-321827 ต่อ 1605 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี