ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคี (บริเวณสามัคคีซอย 4) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 187 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคี (บริเวณสามัคคีซอย 4) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยดำเนินการวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร(มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 178 เมตร, วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร(มอก.ชั้น 3) ข้ามถนน จำนวน 7 จุดๆ ละ 3 ท่อนและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 228 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบอบต. เจดีย์หักกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดราคากลาง 999,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น. โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เวลา 09.30 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500 บาท กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032 – 313354 ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี