ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก (บริเวณซอยบ้านดาบสน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 204 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก (บริเวณซอยบ้านดาบสน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 107 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 358 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบอบต.เจดีย์หักกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดราคากลางเป็นเงิน 1,721,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น. โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เวลา 09.30 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500 บาท กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032 – 313354 ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี