ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาล (บริเวณข้างวัดทุ่งตาล-ร้านค้าในหมู่บ้าน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาล (บริเวณข้างวัดทุ่งตาล-ร้านค้าในหมู่บ้าน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยดำเนินการวางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร(มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 330 เมตร, วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร(มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพัก ระยะทางรวม 147 เมตร และปรับปรุง ผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 117 เมตร หนา 0.05 เมตร, กว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 30 เมตร หนา 0.05 เมตร  (ตามแบบอบต. เจดีย์หักกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดราคากลาง 2,058,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น. โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เวลา 09.30 น. และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 500 บาท กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 032 – 313354 ในวันและเวลาราชการหรือที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี