ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง(ครั้งที่ 2)

วันที่ 1 ก.ค. 2559 )
 

มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลราชบุรี เป็นเงิน 1,971,540 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 – 719600 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี