ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 5 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ. งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่การเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี