ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาตำบลห้วยไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ประกวดราคาจ้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาตำบลห้วยไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี ในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocruement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 – 206533 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี