FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ

วันที่ 11 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 

จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกภาคส่วน ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
 
วันนี้(11 ก.ค. 59) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จัดอบรมโครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ดำเนินการงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์อย่างจริงจังและเด็ดขาด มีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นมาตรการเร่งด่วน เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ด้วยการกระตุ้นทุกภาคส่วนให้เกิดการดำเนินงานป้องกันการค้ามนุษย์ โดยการส่งเสริมให้เครือข่ายทุกภาคส่วนเฝ้าระวังปัญหาตลอดจนเร่งรัดการปราบ ปรามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ผ่าน 8 มาตรการสำคัญ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน อำเภอ ตำรวจ สาธารณสุข สถานศึกษา ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และเครือข่าย
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี