FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ

วันที่ 13 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 252 คน)
 

จังหวัดราชบุรีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ด้านเศรษฐกิจ
 
วันนี้(13 ก.ค. 59) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี (กรอ.จังหวัดราชบุรี) โดยมีนายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วม ประชุม ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 
โดยในที่ประชุมผู้ว่า ราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินการด้านการพัฒนา กล่องบรรจุ หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ ของ ผู้ประกอบการ SME โอท็อป วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และได้เตรียมดำเนินการอบรมแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในจังหวัดราชบุรีด้วย นอกจากนี้ยังให้ภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมกับการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีจุดแข็งคือสินค้าเกษตร
 
สำหรับวาระที่ประชุมที่สำคัญในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรีซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ระบุว่าเริ่มปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมาจากด้านการผลิตของเกษตรกรรมและภาคบริการ ขณะที่ภาคเอกชนได้เสนอโครงการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ ด่านตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง และโครงการพลักดันสถานีขนส่งตู้สินค้าทางราง จังหวัดราชบุรีในโครงการรถไฟรางคู่
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี