ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๗๖,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒–๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ ๑๑๙๙,๑๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี