FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 15 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 

จังหวัดราชบุรีจัดเวทีให้ส่วนราชการตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต
 
วันนี้(15 ก.ค. 59) จังหวัดราชบุรีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการไทยใสสะอาด โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองราชบุรี
 
สำหรับหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการตรวจสอบและข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้าง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจร่วมอบรม กว่า 200 คน
 
รุ่ง/ภาพ
วรปรัชญ์/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี