FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

วันที่ 21 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 

จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
 
วันนี้ (21 ก.ค. 59) นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดราชบุรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ให้มากที่สุด พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 อำเภอเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 1000 คน ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี
 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดราชบุรีได้กำหนดให้ทุกอำเภอ ดำเนินการจัดประชุม อบรม ให้ความรู้เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ผ่านเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภาคอุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อขยายผลต่อไป
 
อย่างไรก็ดีจะมีการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์การออกเสียงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ขณะที่จังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านในระหว่าง วันที่ 1 – 5 สิงหาคมนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี