FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 

จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
 
เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 ในฐานะประธานโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี โดยมีเป้าหมาย 800 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ถึงแนวทางปฏิบัติงานร่วมกับโครงการฯ ประกอบด้วยเรื่องฝ่ายคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายสนับสนุนการตรวจรักษา และการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการดำเนินโครงการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี