ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งความจงรักภักดี 84 พรรษา มหาราช

วันที่ 16 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติแห่งความจงรักภักดี 84 พรรษา มหาราช ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ (ภาคกลาง) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 กันยายน 2554 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจในราคาชุดละ 500.- บาท โดยให้นำหลักฐานผลงานที่ไม่เกิน 5 ปี มาแสดง ณ วันขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321852 ,032-323283 ในวันและเวลาราชการ////นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี