ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป

วันที่ 22 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 195 คน)
 

กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 200 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช้างเผือก ท้องที่บ้านซองกาเรีย หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ค่าพิกัดแปลงที่ 436678E, 1685632N ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ที่ 11 จ.กาญจนบุรี โดยกำหนดราคาค่าจ้างเหมาไร่ละ 2,875.70 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหน้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) งบประมาณทั้งสิ้น 575,140 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงบริหารวนเขตต์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.gi.th/ratchaburi/index.php และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี