ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดรองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

วันที่ 22 ก.ค. 2559 )
 

นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/3559
ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี สืบเนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ขาดแคลนแรงงานไทยมีฝีมือรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือธุรกิจอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดจำนวนมาก อันเนื่องมาจากทัศนคติมุ่งศึกษาระดับที่สูงและไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนแรงงานที่มีอยู่ก็ขาดการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานฯ ได้จัดทำร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย แผนการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน แผนพัฒนามาตรฐานฝีมือ/มาตรฐานวิชาชีพพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและแผนพัฒนาระบบสถานที่ฝึกและเตรียมความพร้อมอื่นๆ  (แผนงาน 1-5 ปี พ.ศ. 2560-2559)  ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของจังหวัดรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต                           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี