FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีดำเนินการตามนโยบาย คสช. ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูป 9 แปลงเนื้อที่กว่าหกพันไร่

วันที่ 26 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 

จ.ราชบุรีดำเนินการตามนโยบาย คสช. ประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูป 9 แปลงเนื้อที่กว่าหกพันไร่
วันที่ 25 ก.ค.59 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอจอมบึง พร้อมว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี นำหนังสือประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ปิดประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อ ที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป โดยจังหวัดราชบุรีมีอยู่จำนวน 9 แปลง ทั้งนี้จะทำการปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในพื้นที่
 
โดยว่าที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมิชอบกฎหมาย โดยมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป เพื่อดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดิน
 
สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้มีการปิดประกาศกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 9 แปลง โดยอยู่ในอำเภอบ้านคา 5 แปลง สวนผึ้ง 2 แปลง และอำเภอจอมบึง 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 6,895 ไร่ ทั้งนี้ ผู้ครอบครองที่ดิน สามารถยื่นคำร้องพร้อมทั้งพยานหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในสิบห้าวัน นับแต่วันปิดประกาศโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี หากพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศไม่มีผู้ครอบครองที่ดินยื่น คำร้องแสดงสิทธิ หรือไม่ปรากฏผู้ครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติต่อไป
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี