ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครและโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ปี 2559

วันที่ 24 ส.ค. 2559 )
 

นางณิทฐา  แสวงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร "พรบ.ควบคุมขอทาน 59 และการเฝ้าระวังภัยสังคมในพื้นที่ และโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย (อพม.)
ปี 2559  ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับ อพม. และเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ออกมาใหม่ ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการและหน่วยงานในสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำงาน ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมี อพม.ราชบุรี 98 เปอร์เซ็นต์เข้ารับการอบรมไปแล้ว 5 รุ่น นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีการบูรณาการกับโครงการเสริมพลังทางสังคมและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย (อพม.) ปี 59 ของศูนย์พัฒนาชาวเขา และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากทุกอำเภอกว่า 200 คน   


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี