ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง

วันที่ 26 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 

ราชบุรีหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
           ราชบุรีนำข้าราชการและประชาชนหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ โดยหมุนเวียนไปตามวัดต่างๆในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
      เช้าวันนี้(26 ส.ค. 59) นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการหิ้วปิ่นโตแต่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ที่วัดท่าผา อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี และจะหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดในวันธรรมสวนะหรือวันพระ โดยครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยครั้งต่อไปวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่วัดกลางวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจังหวัดราชบุรีจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดคุณธรรมนำร่อง และการส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี