ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559

วันที่ 12 ก.ย. 2559 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 

นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น โดยครูภาษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นจากคุรุสภา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 โดยให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดละ 2 คน แล้วเสนอรายชื่อครูภาษาไทยดีเด่นฯ ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมแนบรายงานประวัติและผลงานของครูซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกข้อ รายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ไขปัญหาและหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. 032-327158

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี